Политики на Парк и СПА Хотел Марково

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата политика за поверителност („Политиката“) се прилага за “Парк и СПА Хотел Марково” при събиране, обработване, съхраняване и унищожаване на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия Регламент за Защита на лични данни (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

„ПАРК МАРКОВО” ЕООД, е регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 204619678, със седалище и адрес на управление: с. Марково, общ. Родопи, област Пловдив, местност „Исака“ 44А, е администратор на лични данни по закон – чл.116 от Закона за туризма, както и по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. /Регламента/ и Директива 2002/58/ЕО /Директивата/ на Европейския парламент и на Съвета; Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, и останалото приложимо право на Европейския съюз и Република България.

Основната дейност на дружеството е предоставяне на туристически услуги. Събирането на лични данни от страна на персонал и туристи е доброволно и се обуславя от нормативно регламентираните в Закона за туризма и всички свързани с него наредби и правила, както и Закона за статистиката, Закон за местните данъци и такси, съгласно които за нас като хотелиери произтичат задължения за събиране на лични данни на всички туристи с оглед установяване валидното представителство на физическото лице като страна по договора за предоставяната му от фирмата туристическа услуга.

2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика или за начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нас на e-mail: pr@hotelmarkovo.bg или по пощата на адрес с. Марково 4108 , общ. Родопи, местност „Исака“ 44А, “Парк и СПА Хотел Марково”, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ:

„ПАРК МАРКОВО” ЕООД осъществява правомощията, предвидени в Закона за туризма, всички свързани с него наредби и правила, Закона за статистиката, Закон за местните данъци и такси и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:
– Водене на регистър за резервации и плащания по банков път и на място в обекта.
– Водене на регистър на български туристи
– Водене на регистър за чуждестранни туристи
„ПАРК МАРКОВО” ЕООД НЕ разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни.
Получатели на данни могат да бъдат държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия като: НАП, НОИ, МФ, МВР и други.

Ръководството, служителите и персонала на “Парк и СПА Хотел Марково” ценят високо бизнес дейността, но което е по-важно – лоялността на гостите и посетителите. Ние знаем, че поверителността е важен въпрос. Изготвихме настоящата политика, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от гости и посетители, чрез сайта или чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия обект или от други източници.

С използването на който и да е от нашите продукти или услуги и/или с приемането на настоящата Политика, като например в хода на регистрация/резервация, за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на Лични данни, както е описано в настоящия документ.

4. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни може да включват: информация за контакт с Вас; информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение; участие в организирани събития, мероприятия за посетители и гости; участие в маркетингова програма (дори и да не сте настанени в хотела ни); информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; националност, номер на паспорт и дата и място на издаването му; история на пътувания; платежна инфор