fbpx
ЦЕНИ
ОФЕРТИ
РЕЗЕРВАЦИЯ

МУЗЕЙ РИОСВ

[av_image src=’https://hotelmarkovo.bg/db/wp-content/uploads/2020/03/Hotel-Markovo-Awards.png’ attachment=’5072′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=“ hover=“ link=“ target=“ caption=“ font_size=“ appearance=“ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=“ animation=’no-animation’ av_uid=’av-k8k5lz8x’ id=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“][/av_image]

[av_one_half first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ row_boxshadow=“ row_boxshadow_color=“ row_boxshadow_width=’10’ link=“ linktarget=“ link_hover=“ title_attr=“ alt_attr=“ padding=’0px’ highlight=“ highlight_size=“ border=“ border_color=“ radius=’0px’ column_boxshadow=“ column_boxshadow_color=“ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=“ background_gradient_color1=“ background_gradient_color2=“ background_gradient_direction=’vertical’ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“ av_uid=’av-5y1gd9′]

[av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-k8k5mndq’ id=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“]

Уведомяваме Ви, че Парк Марково има следното инвестиционно предложение:
Проект за нова сграда с изложбена зала за автомобили, приемна част и офиси разположена в УПИ 44,395 обществено обслужващи дейности, автосалон от м-в 44 по ПУП на с Марково, м-ст „Исака“, обл. Пловдив.
В посоченият имот ще бъде изградена обществена сграда за нуждите на Възложителя. Според справка от службата по геодезия, картография и кадастър трайното предназначение на територията е земеделска с начин на трайно ползване –за друг вид застрояване. Предвидената застроена площ е 2525 кв.м. а предвидената разгъната застроена площ 2670 кв.м. Предвидените изкопни работи са масов изкоп на дълбочина 2.50м. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Няма да се извършват взривни работи.
Имотът не попада и не засяга защитени територии и защитени зони по Натура 2000, като най-близкият до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона по директивата за местообитанията – Брестовица с код BG0001033, която се намира на около 2070 м в югозападна посока. В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
По време на строителните дейности е възможно краткотрайно запрашаване на въздуха, в непосредствена близост до строителните площадки.
По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци, а по време на експлоатацията битови. Всички отпадъци, образувани на различните етапи от строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат класифицирани съгласно изискванията на Наредба №2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците и третирани съгласно Закона за управление на отпадъците.
По време на строителството на обекта от ИП няма да бъдат генерирани промишлени отпадъчни води.
По време на строителството няма да се генерират битово-фекални води, като за персонала ще бъде осигурен временен химически тоалетен бокс, чрез сключване на договор с оторизирана фирма.
От дейностите по експлоатацията на предмета на ИП ще се генерират битови отпадъчни води в количества, съгласно нормите за проектиране. Отпадните води са включени към съществуваща канализация.
По време на строителството и експлоатацията на обектите не се предвижда използване или съхранение на опасни химични вещества, включени в Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда.

[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ row_boxshadow=“ row_boxshadow_color=“ row_boxshadow_width=’10’ link=“ linktarget=“ link_hover=“ title_attr=“ alt_attr=“ padding=’0px’ highlight=“ highlight_size=“ border=“ border_color=“ radius=’0px’ column_boxshadow=“ column_boxshadow_color=“ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=“ background_gradient_color1=“ background_gradient_color2=“ background_gradient_direction=’vertical’ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“ av_uid=’av-cift9′][/av_one_half]