fbpx
ЦЕНИ
ОФЕРТИ
РЕЗЕРВАЦИЯ

Калеро 2019 ООД

[av_image src=’https://hotelmarkovo.bg/db/wp-content/uploads/2020/03/Hotel-Markovo-Awards.png’ attachment=’5072′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=“ hover=“ link=“ target=“ caption=“ font_size=“ appearance=“ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=“ animation=’no-animation’ av_uid=’av-k8k5lz8x’ id=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“][/av_image]

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ row_boxshadow=“ row_boxshadow_color=“ row_boxshadow_width=’10’ link=“ linktarget=“ link_hover=“ title_attr=“ alt_attr=“ padding=’0px’ highlight=“ highlight_size=“ border=“ border_color=“ radius=’0px’ column_boxshadow=“ column_boxshadow_color=“ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=“ background_gradient_color1=“ background_gradient_color2=“ background_gradient_direction=’vertical’ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“ av_uid=’av-5y1gd9′]
[av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-k8k5mndq’ id=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“]

Уведомяваме Ви, че „КАЛЕРО 2019“ ООД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на нова четири и пет етажна многофамилна жилищна сграда разположена в УПИ IV-522.183, жил. застрояване, кв.139-нов/302а-стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив.

 Инвестиционното предложение е ново. Ще се извърши изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ IV-522.183, жил. застрояване, кв.139-нов/302а-стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив. Имотът е собственост на „КАЛЕРО 2019“ ООД с управител Иван Кесов.
 В посоченият имот ще бъде изградена многофамилна жилищна сграда за нуждите на Възложителя. Според издадената скица-виза от Район Централен, гр. Пловдив и справка от службата по геодезия, картография и кадастър трайното предназначение на територията е урбанизирана с начин на трайно ползване – средно застрояване (с височини в относителни коти до 10 м. и до 12м. ). Предвидената застроена площ е 214,97 кв.м., а предвидената разгъната застроена площ 1160,53 кв.м. Предвидените изкопни работи са масов изкоп на дълбочина 1.75м. от терена. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Няма да се извършват взривни работи.
 Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ IV-522.183, жил. застрояване, кв.139-нов/302а-стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив. Имотът не попада в и не засяга защитени територии и защитени зони по Натура 2000, като най-близкият до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона по директивата за местообитанията – р. Марица с код BG0000578, която се намира на около 1500 м в северна посока. В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита.
 По време на строителните дейности е възможно краткотрайно запрашаване на въздуха, в непосредствена близост до строителната площадка.
 По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци, а по време на експлоатацията битови. Всички отпадъци, образувани на различните етапи от строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат класифицирани съгласно изискванията на Наредба №2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците и третирани съгласно Закона за управление на отпадъците.
 По време на строителството на обекта от ИП няма да бъдат генерирани промишлени отпадъчни води. По време на строителството няма да се генерират и битово-фекални води, като за персонала ще бъде осигурен временен химически тоалетен бокс, чрез сключване на договор с оторизирана фирма. От дейностите по експлоатацията на предмета на ИП ще се генерират битови отпадъчни води в количества, съгласно нормите за проектиране. Отпадните води са включени към съществуващата канализация на гр.Пловдив.
 По време на строителството и експлоатацията на обектите не се предвижда използване или съхранение на опасни химични вещества, включени в Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда.

[/av_textblock]
[/av_one_full]